Działalność gospodarcza

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

REFERAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INFORMACJI

SALA OBSŁUGI MIESZKAŃCA – STANOWISKA NR 5-6 (bilet Działalność gospodarcza)
tel. 22 463-46-59 lub 755-55-34 wew. 213

Zakres załatwianych spraw:

 1. Wpis przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 2. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 3. Licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 4. Ewidencja miejsc noclegowych
 5. Potwierdzanie profilu zaufanego

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

biznes.gov.plCentralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dostęp do tych danych jest bezpłatny - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej pod adresem:

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx

Wniosek CEIDG-1 o dokonanie:

 • wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • zmian we wpisie (np. zmiana adresu, dodanie PKD, rachunku bankowego),
 • zawieszenia działalności gospodarczej,
 • wznowienia działalności gospodarczej,
 • wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

można złożyć w dowolnym urzędzie w całej Polsce lub za pośrednictwem formularza online przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, bezpośrednio na stronie internetowej: www.biznes.gov.pl.

Wniosek CEIDG-1 do pobrania: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

Przedsiębiorco pamiętaj!

Data rozpoczęcia zawieszenia lub wznowienia może pokrywać się z datą złożenia wniosku, ale możesz też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku.

Zastanów się, czy wybrana data nie koliduje z czynnościami, jakich już dokonałeś jako przedsiębiorca (np. wystawione faktury). Sprawdź też jakie skutki w zakresie składek ZUS i podatków wiążą się z wybraną przez ciebie datą rozpoczęcia zawieszenia. W razie wątpliwości skontaktuj się z urzędem skarbowym i ZUS/ KRUS.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przed 30.06.2011 r., możesz złożyć wniosek o:

 • wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego do dnia 30.06.2011 r.,
 • wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu działalności gospodarczej z ewidencji Burmistrza Grodziska Mazowieckiego (wydanej w latach 1989-2011).

WAŻNE: 31 grudnia 2011 r. zakończyło się przenoszenie aktywnych przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonych przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

CEIDG zastąpiła dotychczas działające, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gminne ewidencje działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, iż obecnie organem ewidencyjnym dla jednoosobowego przedsiębiorcy nie jest już gmina właściwa ze względu na miejsce jego zamieszkania, a Minister Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Więcej informacji na stronie:
www.biznes.gov.pl

Więcej informacji na stronie:

www.biznes.gov.pl

Biała lista podatników VAT

W związku z wprowadzonym z dniem 01.09.2019 roku obowiązkiem prowadzenia wykazu informacji o podatnikach VAT - tzw. „Biała lista podatników VAT” („BLP”), informujemy, że zgłoszenia rachunku bankowego dokonujemy na wniosku CEIDG-1 w dowolnym urzędzie gminy.

Pamiętaj, że biała lista podatników VAT nie obejmuje prywatnych rachunków bankowych! Gdy nie jesteś pewien, jaki charakter ma Twój dotychczasowy rachunek bankowy (firmowy czy osobisty), należy zasięgnąć informacji w banku, który go prowadzi.

Zgłoszenia rachunku bankowego można dokonać również za pomocą profilu zaufanego na stronie www.ceidg.gov.pl, przy użyciu opcji „zaloguj” – „załóż nowe konto przedsiębiorcy”.

Tutaj sprawdzisz, czy Twój rachunek bankowy jest już widoczny na BLP: https://www.podatki.gov.pl/

Pytania w zakresie BLP można kierować do Krajowej Informacji Skarbowej pod numerem infolinii: 22 330 03 30.

Więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu / poza miejscem sprzedaży.
  Wniosek do pobrania z zakładki (poradnik interesanta) - Or.I./05
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (umowa najmu lub nr księgi wieczystej w przypadku aktu własności);
 3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (uchwała oraz zgoda zarządu);
 4. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia lub aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. Pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł*.

  *Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu (ojciec, matka, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia), zstępnemu (dziecko, wnuk, prawnuk, prawnuczka) lub rodzeństwu

Burmistrz wydaje zezwolenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodzisku Mazowieckim z siedziba przy ul. T. Kościuszki 32A, o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z Uchwałą Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim nr 937/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku (art. 18 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:

DETAL:

 1. 110 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
 2. 110 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 100 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

GASTRONOMIA:

 1. 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
 2. 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

OPŁATY:

Na podstawie art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (kat. A);
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa (kat. B);
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu (kat. C).

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności w ciągu danego roku kalendarzowego opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty dokonuje się na numer konta Gminy Grodzisk Mazowiecki Bank Pekao SA:
61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

TERMIN ROZPATRZENIA:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kpa).

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zobowiązana jest zaopiniować wniosek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej żądania zajęcia stanowiska (art. 106 §3 Kpa). Przekazanie wniosku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoduje wstrzymanie biegu terminów załatwienia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU

Referat Działalności Gospodarczej i Informacji – stanowisko nr 5 (Bilet „Działalność Gospodarcza”), tel. 22 463-46-59.

UWAGI DODATKOWE:

Ustala się na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki ograniczenie w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal). Ograniczenia dotyczą zakazu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, prowadzonej między godziną 23:00 a 6:00.

WARUNKIEM PROWADZENIA SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH JEST:

 1. Posiadanie aktualnego zezwolenia,
 2. Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe wyłącznie u producentów i przedsiębiorców posiadających zezwolenie na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych,
 3. Posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż alkoholu,
 4. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego oraz wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
 5. Zgłaszanie organowi zezwalającemu zmiany danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
 6. Wnoszenie opłaty w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem.
  Opłata jest wnoszona w trzech równych ratach, w terminach: I rata do 31 stycznia, II rata do 31 maja, III rata do 30 września danego roku kalendarzowego,
 7. Składanie do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do pobrania z zakładki (poradnik interesanta): link: Or.I./09

W punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

A. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłata jest podwyższona o 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

B. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata jest podwyższona o 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

C. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - opłata jest podwyższona o 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 3. UCHWAŁA NR 937/2023 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż alkoholu

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprezy;
  Wniosek do pobrania z zakładki (poradnik interesanta): link: Or.I./06
 2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia;
 3. Aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z potwierdzeniem opłaty za br. - dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Grodzisk Mazowiecki;
 4. Pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł*.

  *Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu (ojciec, matka, dziadek, babcia, pradziadek, prababcia), zstępnemu (dziecko, wnuk, prawnuk, prawnuczka) lub rodzeństwu.

OPŁATY:

Opłata za jednorazowe zezwolenie jest wnoszona w dniu odbioru zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej za poszczególne rodzaje zezwoleń:

 • dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – 43,75 zł,
 • dla napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 43,75 zł,
 • dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – 175 zł.

Opłaty dokonuje się na numer konta Gminy Grodzisk Mazowiecki Bank Pekao SA:
61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

TERMIN ROZPATRZENIA:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kpa).

UWAGI:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. prowadzącemu sprzedaż w stałym punkcie (sklep lub lokal gastronomiczny) oraz Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zezwolenie jednorazowe wydawane jest na maksymalny okres do 2 dni.

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku o udzielenie licencji należy dołączyć:

 1. Wykaz pojazdów (załącznik nr 1) wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu zawierającym wpis dopuszczenia pojazdu do ruchu jako taksówka.
 2. Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą (załącznik nr 2).
 3. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby wykonujące przewóz na jego rzecz, spełniają warunki określone w art. 5c ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym (nie orzeczono prawomocnego zakazu wykonywania zawodu kierowcy).
 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków przez kierowców tj.: prawo jazdy, orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne.
 5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji oraz wypisu/ów.
 6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej 17 zł.

Wniosek o udzielenie licencji (plik PDF - 136 KB)

OPŁATY

Opłatę za udzielenie licencji z dopiskiem "opłata za licencję TAXI + wypis" oraz za pełnomocnictwo z dopiskiem „opłata za pełnomocnictwo” dokonuje się na numer konta Gminy Grodzisk Mazowiecki Bank Pekao SA: 61 1240 6348 1111 0010 4058 8264

Opłata za licencję uzależniona jest od okresu ważności:

Okres ważności licencji: Wysokość opłaty: Opłata za zgłoszony pojazd wraz z opłatą za wypis Razem:
od 2 do 15 lat 200 zł 22,00 zł 222 zł
powyżej 15 do 30 lat 250 zł 27,50 zł 277,50 zł
powyżej 30 do 50 lat 300 zł 33,00 zł 333 zł

W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera się jedną opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd; za wydanie wypisu z licencji opłata wynosi 1% opłaty za licencję za każdy wypis.

Do wniosku o udzielenie WYPISU z licencji taksi należy dołączyć:

 1. Wykaz pojazdów (załącznik nr 1) wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu zawierającym wpis dopuszczenia pojazdu do ruchu jako taksówka.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu.
 3. W przypadku ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo z dowodem opłaty skarbowej 17 zł.

Wniosek o wypis (plik PDF - 119 KB)

Opłata za wydanie wypisu za każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji
(11% opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji):

Okres ważności licencji: Opłata za wydanie wypisu:
od 2 do 15 lat 22,00 zł
powyżej 15 do 30 lat 27,50 zł
powyżej 30 do 50 lat 33,00 zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU I ODBIORU

Referat Działalności Gospodarczej i Informacji – stanowisko nr 5 (Bilet „Działalność Gospodarcza”), tel. 22 463-46-59.

TERMIN ODPOWIEDZI

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wniosek należy złożyć z kompletem wymaganych załączników. Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów i nieuzupełniony w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

ZGŁASZANIE ZMIAN

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Wzór zawiadomienia o zmianie kierowcy/rezygnacji z pojazdu/zgłoszenie kierowcy (plik PDF - 373 KB)

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji (plik DOCX - 22 KB).

ZAWIESZENIE LICENCJI

Zgodnie z art. 14a ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy może zawiesić w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zwieszając transport drogowy jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia zawiadomić pisemnie organ licencyjny o zawieszeniu wykonywania transportu.

Zawieszenie licencji (plik DOCX - 20 KB)

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Ewidencja miejsc noclegowych

Jako przedsiębiorca lub rolnik możesz w innych obiektach świadczyć usługi hotelarskie. Taki obiekt (dom, gospodarstwo rolne, ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, dom wczasowy) musisz zgłosić do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. Ewidencję prowadzi wójt (burmistrz lub prezydent miasta) właściwy dla miejsca położenia twojego obiektu.

Twój obiekt musi spełniać:

 • wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne;
 • minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdziesz w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

Co to są usługi hotelarskie?

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Co to są inne obiekty hotelarskie?

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w tzw. innych obiektach i dotyczą m.in. wynajmowania:

 • przez rolników pokoi i miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych (tzw. agroturystyka)
 • samodzielnych pokoi
 • miejsc noclegowych w pomieszczeniach wspólnych (salach)
 • miejsc noclegowych w budynkach stałych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach wczasowych
 • miejsc noclegowych w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych
 • miejsc noclegowych w domach pracy twórczej
 • miejsc noclegowych w zakładach uzdrowiskowych
 • pokoi gościnnych/kwater prywatnych

Co to są obiekty hotelarskie?

Obiekty hotelarskie to:

 • hotele
 • motele
 • pensjonaty
 • kempingi (campingi)
 • domy wycieczkowe
 • schroniska młodzieżowe
 • schroniska
 • pola biwakowe

Prowadzenie działalności hotelarskiej w obiektach hotelarskich wymaga spełnienia ostrzejszych wymagań oraz uzyskania zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę?

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich.
Wniosek wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Profil Zaufany  jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
punktem potwierdzającym Profil Zaufany!

Dołączyliśmy do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. To dla nas kolejny krok na drodze ku "e-urzędowi".

Ministerstwo Cyfryzacji wyraziło zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany (PZ). Już teraz można go u nas potwierdzić, sprawdzić lub unieważnić.

Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP

Samorządy, w tym urzędy gminy — złóż wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadom o sprzedaży samochodu; dopisz się do spisu wyborców,

 • USC (urzędy stanu cywilnego) — uzyskaj odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu, lub inne dokumenty; zgłoś urodzenie dziecka,
 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — sprawdź, czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj swoje zwolnienia lekarskie i składki,
 • NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) — odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
 • US (urzędy skarbowe) — sprawdź swoje rozliczenia podatkowe; zgłoś spadek lub darowiznę,
 • KRK (Krajowy Rejestr Karny) — pobierz zaświadczenie o niekaralności,
 • UP (urzędy pracy) — zarejestruj się jako osoba bezrobotna i korzystaj ze szkoleń,
 • CEIDG – zarejestruj działalność gospodarczą lub zaktualizuj swoje dane w CEIDG,
 • Gdy nie ma formularza do załatwienia twojej sprawy, wyślij pismo ogólne.

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Gdzie złożyć wniosek o Profil Zaufany?

Wniosek o Profil Zaufany można złożyć przez internet: www.pz.gov.pl i poświadczyć go w Punkcie Potwierdzającym – teraz również w naszym Urzędzie. Do takiego punktu należy udać się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem.

Można również założyć i potwierdzić Profil Zaufany online za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Ta forma nie wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie czy Punkcie Potwierdzającym.

Zachęcamy Państwa do wyrobienia Profilu Zaufanego i tym samym możliwości załatwiania wielu spraw w różnych urzędach i instytucjach o każdej porze dnia bez wychodzenia z domu. To przede wszystkim wygoda, oszczędność czasu i łatwy dostęp.

Punkt dostępny jest na parterze budynku urzędu w Sali Obsługi Mieszkańców – stanowisko Referatu Działalności Gospodarczej i Informacji.

Zapraszamy w poniedziałek w godz. 09:00 – 18:00, wtorki – czwartek 8.00-16.00 oraz piątek godz. 08:00 – 15:00.

Więcej informacji pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/index

Na górę