Działalność gospodarcza

REFERAT

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INFORMACJI

SALA OBSŁUGI MIESZKAŃCA – STANOWISKA NR 1-2

tel. 22 463-46-59 lub 755-55-34 wew. 213

Zakres załatwianych spraw:

I. WPIS PRZEDSIĘBIORCY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Możesz złożyć wniosek CEIDG-1 o dokonanie:

 • wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • zmian we wpisie (np. zmiana adresu, dodanie PKD, rachunku bankowego),
 • zawieszenia działalności gospodarczej,
 • wznowienia działalności gospodarczej,
 • wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG.

Przedsiębiorco pamiętaj!

Data rozpoczęcia zawieszenia lub wznowienia może pokrywać się z datą złożenia wniosku, ale możesz też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku.

Zastanów się, czy wybrana data nie koliduje z czynnościami, jakich już dokonałeś jako przedsiębiorca (np. wystawione faktury). Sprawdź też jakie skutki w zakresie składek ZUS i podatków wiążą się z wybraną przez ciebie datą rozpoczęcia zawieszenia. W razie wątpliwości skontaktuj się z urzędem skarbowym i ZUS/ KRUS.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą przed 30.06.2011 r., możesz złożyć wniosek o:

 • wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego do dnia 30.06.2011 r.,
 • wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu działalności gospodarczej z ewidencji Burmistrza Grodziska Mazowieckiego (wydanej w latach 1989 – 2011).

WAŻNE: 31 grudnia 2011 r. zakończyło się przenoszenie aktywnych przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonych przez Burmistrza Grodziska Mazowieckiego do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
CEIDG zastąpiła dotychczas działające, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, gminne ewidencje działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, iż obecnie organem ewidencyjnym dla jednoosobowego przedsiębiorcy nie jest już gmina właściwa ze względu na miejsce jego zamieszkania, a Minister Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Więcej informacji na stronie:

ceidg.gov.pl

II. ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 • wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów
  alkoholowych.
  WAŻNE: O zezwolenie jednorazowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiada-ją stałe zezwolenie na sprzedaż konkretnego rodzaj alkoholu. Zezwolenie jest ważne na czas trwania imprezy, nie dłużej niż 2 dni.
 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
  dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy
  zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu
  o zawartą z nim umowę.

WAŻNE!
Na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki obowiązuje UCHWAŁA NR 763/2022 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki:

„Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki ustala się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży:”

DETAL:

1) 100 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
2) 100 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 95 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

GASTRONOMIA:

1) 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwo,
2) 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

III. LICENCJE NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

 • wniosek udzielenie licencji/wydanie wypisu/zmianę licencji na wykonywanie
  krajowego transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki,
 • zawieszenie licencji taksi

WAŻNE: Maksymalny okres zawieszenia licencji wynosi 12 miesięcy.

IV. EWIDENCJA MIEJSC NOCLEGOWYCH

 • wniosek wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki.

V. POTWIERDZANIE PROFILU ZAUFANEGO

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą.

Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez Internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Portal spełnia też rolę wyszukiwarki danych kontaktowych wszystkich instytucji obsługujących przedsiębiorców. Daje praktyczne instrukcje, jak sobie radzić w biznesie, i umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną.

Jednym z najważniejszych funkcjonalności serwisu jest Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl. W Centrum przedsiębiorca nieodpłatnie skorzysta z wiedzy konsultantów i ekspertów, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i informacji.

Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl. Konsultanci Centrum Pomocy odpowiadają na pytania wykorzystując różne kanały komunikacyjne np.: telefon, livechat, automatycznie przez wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy. Centrum Pomocy jest dostosowane również do obsługi osób niesłyszących. Wszystkie informacje, jak i usługi elektroniczne, dostępne są w języku polskim i angielskim.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Znajdują się w niej informacje o przedsiębiorcach prowadzących działalność w Polsce. Dostęp do tych danych jest bezpłatny - wystarczy skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://wws.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx i odnaleźć interesującą nas firmę po jej nazwie, numerze NIP, REGON lub KRS.

Od lipca do końca 2011 roku trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach. Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przestał być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia wpisu jako osoba fizyczna może wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie;
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line na stronie ceidg.gov.pl i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku);
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny;
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Więcej informacji www.ceidg.gov.pl

Profil Zaufany  jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
punktem potwierdzającym Profil Zaufany!

Dołączyliśmy do grona urzędów, w których funkcjonuje Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. To dla nas kolejny krok na drodze ku "e-urzędowi".

Ministerstwo Cyfryzacji wyraziło zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim funkcji Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany (PZ). Już teraz można go u nas potwierdzić, sprawdzić lub unieważnić.

Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP

Samorządy, w tym urzędy gminy — złóż wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadom o sprzedaży samochodu; dopisz się do spisu wyborców,

 • USC (urzędy stanu cywilnego) — uzyskaj odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu, lub inne dokumenty; zgłoś urodzenie dziecka,
 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — sprawdź, czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj swoje zwolnienia lekarskie i składki,
 • NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) — odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),
 • US (urzędy skarbowe) — sprawdź swoje rozliczenia podatkowe; zgłoś spadek lub darowiznę,
 • KRK (Krajowy Rejestr Karny) — pobierz zaświadczenie o niekaralności,
 • UP (urzędy pracy) — zarejestruj się jako osoba bezrobotna i korzystaj ze szkoleń,
 • CEIDG – zarejestruj działalność gospodarczą lub zaktualizuj swoje dane w CEIDG,
 • Gdy nie ma formularza do załatwienia twojej sprawy, wyślij pismo ogólne.

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Gdzie złożyć wniosek o Profil Zaufany?

Wniosek o Profil Zaufany można złożyć przez internet: www.pz.gov.pl i poświadczyć go w Punkcie Potwierdzającym – teraz również w naszym Urzędzie. Do takiego punktu należy udać się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem.

Można również założyć i potwierdzić Profil Zaufany online za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Ta forma nie wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie czy Punkcie Potwierdzającym.

Zachęcamy Państwa do wyrobienia Profilu Zaufanego i tym samym możliwości załatwiania wielu spraw w różnych urzędach i instytucjach o każdej porze dnia bez wychodzenia z domu. To przede wszystkim wygoda, oszczędność czasu i łatwy dostęp.

Punkt dostępny jest na parterze budynku urzędu w Sali Obsługi Mieszkańców – stanowisko Referatu Działalności Gospodarczej i Informacji.

Zapraszamy w poniedziałek w godz. 09:00 – 18:00, wtorki – czwartek 8.00-16.00 oraz piątek godz. 08:00 – 15:00.

Więcej informacji pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/index

W związku z wprowadzonym z dniem 01.09.2019 roku obowiązkiem prowadzenia wykazu informacji o podatnikach VAT - tzw. „Biała lista podatników VAT” („BLP”), informujemy, że zgłoszenia rachunku bankowego dokonujemy na wniosku CEIDG-1 w dowolnym urzędzie gminy.

Pamiętaj, że biała lista podatników VAT nie obejmuje prywatnych rachunków bankowych! Gdy nie jesteś pewien, jaki charakter ma Twój dotychczasowy rachunek bankowy (firmowy czy osobisty), należy zasięgnąć informacji w banku, który go prowadzi.

Zgłoszenia rachunku bankowego można dokonać również za pomocą profilu zaufanego na stronie www.ceidg.gov.pl, przy użyciu opcji „zaloguj” – „załóż nowe konto przedsiębiorcy”.

Tutaj sprawdzisz, czy Twój rachunek bankowy jest już widoczny na BLP: https://www.podatki.gov.pl/

Pytania w zakresie BLP można kierować do Krajowej Informacji Skarbowej pod numerem infolinii: 22 330 03 30.

Więcej informacji na stronie: https://www.biznes.gov.pl/

Na górę